Hållbar textil utveckling - grundnivå

 

Under hösten 2017 startar åter grundkursen i hållbar textil utveckling. Längre fram startar kursen också på avancerad nivå. Nordiska Textilakademins ordinarie utbildningar får därmed en hållbar profil – och med den avancerade kursen tillförs en spetsutbildning. Kursen på grundnivå vänder sig även till personer som är på väg in branschen och vill kunna arbeta på hållbarhetsavdelningar i etablerade företag.

Hållbarhetsfrågorna är centrala för textil- och modeindustrins framtida lönsamhet. Därför bygger Protekos hållbarhetskurser på en bred ansats, där de textila värdekedjornas hållbarhetsutveckling belyses ur flera perspektiv. Några övergripande block bildar kursstruktur:

 

I handelsblocket behandlas den textila produktionens geopolitiska förflyttning, de tongivande producentländerna och deras förutsättningar samt hur förändringar drivs i handelssystemet.

I materialblocket gås såväl traditionella som innovativa textila material igenom ur ett hållbarhetsperspektiv, med betoning på ursprung, kvalitetsdefinitioner och hur ökad användnings- och återvinningsgrad kan åstadkommas.

I cirkularitetsblocket ses på nya kommersiella modeller för återvinning, återtagande av material och alternativa ägande- och brukandeformer.

I designblocket studeras och designmetodik för ökad hållbarhet på produkt och affärsmodellnivå, verktyg för design management samt estetisk hållbarhet i form av exempelvis värderingar av genus och kropp.

I historiablocket dras slutsatser från historiska förändringsfaktorer i industrin, så som 1800-talets formrörelser, modernismen under 1900-talet och radikala designrörelser från 1960-talet och framåt.

I samarbetsblocket ges en översikt över de tongivande samarbetsprojekten i branschen. Särskild tonvikt läggs vid de samarbeten som åstadkommit konkret förändring, så som Business Social Compliance Initiative, Better Cotton Initaitive och Global Reporting Initiative.

I framtidsblocket mappas troliga förändringar av textila material och processer ut. Detta kan vara fibrer från oväntade källor som protein eller stärkelse och exempel på hur textil används i framtidens jordbruk och arkitektur.

 

Sammantaget ger dess block deltagaren en tillräcklig översikt för att på egen hand initiera, driva, samordna, värdera och redovisa hållbarhetsarbete i en textil verksamhet.

 

Kurserna planeras och leds av Marcus Bergman, hållbarhetsstrateg med lång erfarenhet från hållbar textil verksamhet i egen regi och på större företag. Specialiserade gästlärare från branschen kommer ansvara för enskilda föreläsningar.

 

Upplägg:

Grundkursen är 8 halvdagar, i föreläsningsform. Handledning i individuella projekt kan köpas till. 

Löpande kursstart med start vid varje kursdatum – man kan fullfölja utbildningen under tre år. Alla kursmoment återupprepas löpande under en 3-årsperiod.

Behöringhet: 

Ingen förkunskap krävs. 

 

VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN!

 

 

Välkommen med din anmälan! 

Sista anmälningsdag: löpande anmälan
 
Studieort: Borås. Kan också läsas på distans.
Omfattning: 8 tillfällen, halvdagar
Kursavgift, se nedan. 

Hel kurs, person 1 från företaget          28 000:-

Per kursblock, person 1 från företaget     3850:-

Priser ex moms.

Kursblocken säljs också separat.

 

Löpande kursstart med start vid varje kursdatum – man kan fullfölja utbildningen under tre år. Alla kursmoment återupprepas löpande under en 3-årsperiod.

 

Anmälan skickas till: info@ordiskatextilakademin.se

 

Kursen kan delbetalas.

Kursen ger ej rätt till studiestöd från CSN.

Kursen ges på svenska. Facktermer och uttryck på engelska förekommer. 

 

 

VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN!